Със 7 000 евро е санкционирана община Дупница по проект, съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Северна Македония 2014-2020г. Санкцията е обжалвана от общината пред Кюстендилския административен съд. Проектът е за опазване на сградата на Старата околийска къща в Дупница и изграждане на допълнителни помещения за осигуряване на нейната дейност като културен институт със складова, лабораторна и изложбена зала, създаване на виртуален музей и др. Със заповед на кмета бил назначен екип от три лица – координатор, строителен експерт и финансов експерт.

Държавният служител И. Т. Б. е определен да изпълнява задълженията на експерт строителство, в рамките на основното работно време, за срока на изпълнение на договора - 24 месеца. Посочено е, че месечното възнаграждение се определя пропорционално на отработените часове по проекта, след представяне на месечни отчети за извършената работа по часове пред кмета на Общината. При същите условия кмета на община Дупница е назначил Павел Петров, държавен служител при Общината за финансов експерт на проекта. Управляващият орган в лицето на МРРБ е наложило санкцията от 6 999.00 евро заради изплатено допълнително възнаграждение на двамата служители. Видът плащане е допустим съгласно Закона за държавния служител, но не и съгласно регламента на Европейския съюз, според който полагащото се възнаграждение по проекта трябва да е включено към работната заплата, а не да представлява допълнително възнаграждение към нея, както е изплатено в настоящия случай. В този смисъл УО приема, че извършените плащания към двамата членове на екипа, са недопустими и представляват неправомерно отчетени разходи за персонал, определени по незаконосъобразен ред и условия, въпреки насоките по Програмата. Формиран е извод, че с тези си действия бенефициера е извършил нарушение на принципа на икономичност по чл.33 от Регламент №2018/1046, с оглед неправилното разходване на европейски средства за възнаграждения на членовете на екипа. Санкцията е отменена от КАС, тъй като Управляващият орган е извършил е смесване между недопустимите разходи, обуславящи отказ за верификация и финансовите корекции за нередности, насочени спрямо допустимите разходи. Решението на съда може да се обжалва пред Върховния административен съд.

 

 

Dupnicanews.EU